Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.7.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, obejmującej zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną

ZARZĄDZENIE NR 120.7.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 stycznia 2018 r.

w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, obejmującej zarządzanie ryzykiem i kontrolę wewnętrzną

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzania nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r., zmienionego zarządzeniem nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r. oraz zarządzeniem nr 120.103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz Regulamin kontroli wewnętrznej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, jako narzędzie służące realizacji kontroli zarządczej.

§ 2. 1.Użyte w niniejszym zarządzeniu definicje mają następujące znaczenie:

 1. Urząd – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie;

 2. Burmistrz – Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino;

 3. Sekretarz – Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino;

 4. Skarbnik – Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino;

 5. Główny Księgowy – Główny Księgowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie;

 6. komórka organizacyjna – wydział, referat, biuro, zespół oraz samodzielne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie;

 7. kierownicy komórek – naczelnik wydziału, kierownik biura/referatu, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, komendant Straży Miejskiej, kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy;

 8. pracownik Urzędu – osoba zatrudniona w Urzędzie, jak również osoba niezatrudniona w Urzędzie, ale posiadająca uprawnienia do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków na stanowisku pracy;

 9. Pełnomocnik – Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania;

 10.  Administrator – Administrator Kontroli Zarządczej w Zespole ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania;

 11. Kontroler Wewnętrzny – Kontroler Wewnętrzny w Zespole ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania;

 12. jednostka organizacyjna – jednostka organizacyjna Gminy Gryfino;

 13. kierownik jednostki organizacyjnej gminy – osoba kierująca jednostką organizacyjną Gminy Gryfino;

 14. jednostka kontrolowana – komórka organizacyjna Urzędu, jednostki organizacyjne Gminy Gryfino, spółki prawa handlowego, w których gmina ma więcej niż 50% udziałów oraz inne podmioty otrzymujące dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy;

 15. kierownik jednostki kontrolowanej – osoba kierująca jednostką kontrolowaną;

 16. kierownik podmiotu wydatkującego środki publiczne przekazane przez gminę – osoba, której przekazano do wykorzystania środki publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami;

 17. Ilekroć w regulaminach jest mowa o Burmistrzu, Sekretarzu, Skarbniku, kierownikach komórek, kierownikach jednostek organizacyjnych gminy, kierownikach jednostek kontrolowanych – należy przez to rozumieć również osoby ich zastępujące.

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenie powierzam Pełnomocnikowi ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:
W związku z wdrożeniem w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych należy ujednolicić i wprowadzić wytyczne i regulamin kontroli zarządczej, jednocześnie określając w nich procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfinie oraz regulamin przeprowadzania kontroli wewnętrznych.

Sporządziła:
Iwona Adamczyk