Rok 2018 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.16.2018 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLIII sesji w dniu 30 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.16.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLIII sesji w dniu 30 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2018 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLIII/437/18 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Miejskiej Gryfinie w roku 2017 Biuro Obsługi Rady
XLIII/438/18 rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady
XLIII/439/18 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych  w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLIII/440/18 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLIII/441/18 ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń komunalnych na terenie Gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej
XLIII/442/18 przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska/
Wydział Inwestycji i Rozwoju
XLIII/443/18 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XLIII/444/18 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XLIII/445/18 ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2018 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XLIII sesji w dniu 30 stycznia 2018 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk