Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.115.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.115.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.), art. 15 ust. 5 i art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, wprowadzam do stosowania:

  1. Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  2. Plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 15 ust. 5 i art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 t.j.) do zadań pełnomocnika ochrony należy m. in. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji. Kierownik jednostki organizacyjnej zatwierdza również, opracowaną przez pełnomocnika ochrony, instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

Sporządził
Daniel Adamczyk