Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.26.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XXXIV nadzwyczajnej sesji w dniu 28 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.26.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na XXXIV nadzwyczajnej sesji w dniu 28 marca 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwały Rady Miejskiej przyjętej na nadzwyczajnej sesji w dniu  28 marca 2017 roku odpowiada:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXXIV/316/17

wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino, jako wierzyciela, udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 m. Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję jeden egzemplarz kopii uchwały Rady Miejskiej przyjętej na sesji w dniu 28 marca 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XXXIV nadzwyczajnej sesji w dniu 28 marca 2017 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnego za jej realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk