Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.55.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXVIII sesji w dniu 29 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.55.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lipca 2017 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXVIII sesji w dniu 29 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 czerwca 2017 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XXXVIII/354/17 zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2016 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku” Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XXXVIII/355/17 udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. Biuro Obsługi Rady
XXXVIII/356/17 zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVIII/357/17 zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryfinie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVIII/358/17 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 54/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów gmina Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVIII/359/17 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVIII/360/17 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVIII/361/17 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVIII/362/17 przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych XXXVIII/363/17 opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXVIII/363/17 opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXVIII/364/17 zmiany uchwały nr XXVI/325/16 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka
i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka
w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXVIII/365/17 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino XXXVIII/366/17 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XXXVIII/366/17 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XXXVIII/367/17 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
XXXVIII/368/17 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla terenu obiektów sportowych przy ul. Sportowej w Gryfinie Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
XXXVIII/369/17 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
 

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 29 czerwca 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Na XXXVIII sesji w dniu 29 czerwca 2017 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk