Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.30.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXV sesji w dniu 31 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.30.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 kwietnia 2017 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXV sesji w dniu 31 marca 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 marca 2017 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXXV/317/17 przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Gryfina i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXV/318/17 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXV/319/17 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXV/320/17 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXV/321/17 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
XXXV/322/17 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
XXXV/323/17 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
XXXV/324/17 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki – teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
XXXV/325/17 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2017 roku” Wydział Gospodarki Komunalnej
XXXV/326/17 uchylenia Uchwały Nr XXVIII/232/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenia zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej  Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie Wydział Gospodarki Komunalnej
XXXV/327/17 uchylenia Uchwały Nr XXVIII/233/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 r.  w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenia zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gryfinie Wydział Gospodarki Komunalnej
XXXV/328/17 zmiany nazwy Przedszkola Nr 4 im. Pszczółki Mai w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXV/329/17 dostosowania sieci szkół podstawowych oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXV/330/17 partnerstwa na rzecz realizacji zadania pn. „Sieć tras rowerowych Pomorza Zachodniego” dofinansowanego ze środków funduszy europejskich Wydział Inwestycji i Rozwoju
XXXV/331/17 określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXV/332/17 ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Gryfino jest organem prowadzącym Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXV/333/17 wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie, do realizacji zadania dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej „Orliki lekkoatletyczne” edycja 2017 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
XXXV/334/17 ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXV/335/17 nadania statutu Bibliotece Publicznej w Gryfinie Biblioteka Publiczna w Gryfinie
XXXV/336/17 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XXXV/337/17 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XXXV/338/17 powołania komisji do spraw zniszczenia nieodebranych dokumentów złożonych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników Biuro Obsługi Rady
XXXV/339/17 zmiany uchwały nr XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXV/340/17 zmiany uchwały nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXV/341/17 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XXXV/342/17 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXIX/258/16 z dnia 27 października 2016 r. Biuro Obsługi Rady
XXXV/343/17 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 marca 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE 

Na XXXV sesji w dniu 31 marca 2017 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk