Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.7.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXII sesji w dniu 26 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.7.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 stycznia 2017 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXII sesji w dniu 26 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 stycznia 2017 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXXII/297/17 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady w 2016 r. Biuro Obsługi Rady
XXXII/298/17 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXII/299/17 przystąpienia Gminy Gryfino do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Odra+Oder” Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXII/300/17 zmiany uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz oddziały żłobkowe w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXII/301/17 zmiany uchwały Nr XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXII/302/17 określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska
XXXII/303/17 zmiany uchwały nr XXIII/198/16 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 25 maja 2016r.  w sprawie  utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie” i nadania jej statutu Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie
XXXII/304/17 zmiany uchwały Nr XXXI/289/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 44, 46, 48, 50, 52, 54 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXII/305/17 zmiany uchwały Nr XXIX/258/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Gryfinie oraz nadania nazw ulic we wsi Żórawie Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 stycznia 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

UZASADNIENIE

Na XXXII sesji w dniu 26 stycznia 2017 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej  w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk