Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.6.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.6.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 stycznia 2017 r.


w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do ścisłego stosowania i przestrzegania Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) pod rygorem odpowiedzialności służbowej.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Podjęcie zarządzenia w sprawie przyjęcia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie jest niezbędne w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.