Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.103.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.103.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r. oraz 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r. wprowadza się zmiany:

  1. w § 1 ust. 9) otrzymuje brzmienie:

„9) „komórkach organizacyjnych” – należy przez to rozumieć wydziały, biura, referaty, zespoły lub samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie”,

  1. w § 13 w pkt. 3) po lit. k) dodaje się lit. l) w brzmieniu:

„Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie”,

  1. w § 17 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania – symbol BQ”,

  1. w § 17 w ust. 1 uchyla się pkt 7 i 8,

  2. uchyla się § 28 i 29,

  3. § 37 i 38 otrzymują brzmienie:

„Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania (symbol BQ)

§ 37. Do zadań Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania należy w szczególności:

1) koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego swoim zakresem system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001 oraz kontrolę zarządczą, w tym kontrolę wewnętrzną i zarządzanie ryzykiem,
2) reprezentowanie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 38. 1. W skład Zespołu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wchodzą:

1) Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
2) Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością,
3) Administrator Kontroli Zarządczej,
4) Kontroler Wewnętrzny.

2. Pracami Zespołu kieruje Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.”

  1. w § 40 w ust. 3 po pkt. 20) dodaje się pkt. 21) w brzmieniu:

„21) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowych ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

  1. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Pełnomocnikowi ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
W związku z uchwałą nr XXXIX/381/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie oraz zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zasadnym jest dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Izabela Buckowska