Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.98.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 120.78.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.58.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 120.8.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalania maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 120.98.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 listopada 2017 r.

zmieniające zarządzenie Nr 120.78.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.58.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 120.8.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalania maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 120.78.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120.58.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 120.8.2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie ustalania maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino wprowadza się zmiany:

  1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Niniejsze zarządzenie stosuje się wobec dyrektorów/kierowników i zastępców dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Gryfino: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie, Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie, Centrum Wodnego „Laguna” w Gryfinie, Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Gryfinie, Żłobka Miejskiego w Gryfinie oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie.”

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych burmistrz w drodze zarządzenia określa maksymalne miesięczne wynagrodzenie dyrektorów/kierowników oraz zastępców dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych jednostek gminy.

W związku z utworzeniem od dnia 1 grudnia 2017 r. nowej samorządowej jednostki organizacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie z siedzibą przy ul. Sprzymierzonych 8a, należy zaktualizować zarządzenie uwzględniając zmiany zachodzące od 1 grudnia 2017 r.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska