Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.79.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 120.79.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie § 8 ust 4 Instrukcji Inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik do zarządzenia Nr 120.39.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję stałą Komisję Inwentaryzacyjną w celu przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w składzie:

  1. Aneta Raciborska - Przewodnicząca komisji,

  2. Janina Major - członek komisji,

  3. Edyta Welzandt - członek komisji,

  4. Wiesława Siwek - członek komisji.

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Instrukcja Inwentaryzacyjna stanowiąca załącznik do zarządzenia Nr 120.39.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie upoważnia burmistrza do powołania Komisji Inwetaryzacyjnej. Powołana komisja będzie odpowiedzialna za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

W związku z powyższym zasadne jest wydanie zarządzenia w tym zakresie.