Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na rok 2017 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie"

ZARZĄDZENIE Nr 120.17.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 lutego 2017 r.


w sprawie wprowadzenia „Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na rok 2017 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie"

Na podstawie art. 36a ust 9 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w związku z § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 745) ustalam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do użytku „Plan sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na rok 2017 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie” - stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Administratora Danych Osobowych.

§ 4

Zobowiązuję Administratora Bezpieczeństwa Informacji do przygotowania sprawozdania po zakończeniu każdego z planowanych sprawdzeń. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 745) wymusza na administratorze bezpieczeństwa informacji przeprowadzanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowania sprawozdania w tym zakresie.

Przedmiotem sprawdzenia jest zgodność zasad przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie z przepisami o ochronie danych osobowych, a w szczególności:

  • realizacja procedur wdrożonych przez ADO w zakresie ochrony danych osobowych,
  • zasady przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe oraz zasady ich zabezpieczania po zakończeniu pracy,
  • prawidłowość funkcjonowania mechanizmów kontroli dostępu do zbiorów danych,
  • funkcjonowanie systemów zabezpieczeń systemowych,
  • funkcjonowanie zastosowanych zabezpieczeń fizycznych,
  • zasady i sposoby likwidacji oraz archiwizowania zbiorów danych.

Sporządzili:
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Ryszard Stempiński

Administrator Systemów Informatycznych
Daniel Adamczyk