Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Zarządzenie Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Zarządzenie Nr 120.28.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 31 marca 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się zmiany:

  1. w § 13 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
    „5) wykonywanie zadań formalnego i merytorycznego nadzoru właścicielskiego nad spółką Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”,

  2. w § 14 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
    „3) wykonywanie zadań formalnego i merytorycznego nadzoru właścicielskiego nad spółką Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – symbol BW, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – symbol BM oraz Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z uzupełnieniem i uszczegółowieniem zadań należących do Zastępców Burmistrza zasadnym jest dokonanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Izabela Buckowska