Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr120.37.2017 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr120.37.2017
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 25 kwietnia 2017 r.


w sprawie powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 3 ust 2, pkt 2 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia  nr 0151-36/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 marca 2006 r. zmienionego zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0151-134/06 z dnia 12 października 2006 r., Nr 0151-162/06 z dnia 5 grudnia 2006 r., Nr 0151- 49/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r., Nr 0151-165/07 z dnia 28 listopada 2007 r., Nr 0151-50/08 z dnia 03 kwietnia 2008 r.,  Nr 0151-23/09 z dnia 18 marca 2009 r., Nr 0151-41/10 z dnia 31 marca 2010 r.,  Nr 0151-117/10 z dnia 8 września 2010 r., Nr 120.18.2011 r. z dnia 30 marca 2011 r.,   Nr 120.58.2011 z dnia 23 grudnia 2011 r., Nr 120.11.2012 z dnia 22 lutego 2012 r., Nr 120.50.2012 z dnia 03 grudnia 2012 r., Nr 120.9.2013 z dnia 18 lutego 2013 r., Nr 120.49.2013 z dnia 08 października 2013 r., Nr 120.4.2014 z dnia 14 marca 2014 r.,  oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.9.2015 z dnia  25 lutego 2015 r., Nr 0050.44.2016. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Rocznego preliminarza dochodów i wydatków oraz Tabeli wysokości dopłat na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  2 stycznia 2017 r. zmienionego zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w składzie:

  1. Magdalena Januszewska,
  2. Anita Makowska – Wilk,
  3. Małgorzata Ważyńska – Piaskowska.

§ 2. Komisję Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powołuję na okres 4 lat.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Tracą moc zarządzenie nr 0152-9/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz zarządzenie Nr 0152- 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie Nr 0152-9/06 w sprawie powołania komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

W związku z rezygnacją złożoną przez dotychczasowych członków komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy powołać nową komisję w składzie, który został wyłoniony podczas przeprowadzonych wyborów w dniu 19 kwietnia 2017 r.

Sporządziła:
Anna Wójciak