Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.93.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia powołującego Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej

ZARZĄDZENIE NR 120.93.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia powołującego Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017 r. i Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r. zarządzam, co następuje:

§1. §1. Zarządzenia Nr 120.89.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino otrzymuje brzmienie:

„Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej w składzie:

  • Mariusz Tarka - Przewodniczący Komisji,

  • Beata Ludwiczak - Członek Komisji,

  • Janina Major - Członek Komisji”.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Gryfinie

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku z nieobecnością członków Komisji Rekrutacyjnej należy dokonać zmiany w składzie komisji.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska