Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.65.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia powołującego komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej

ZARZĄDZENIE NR 120.65.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia powołującego komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej.

Na podstawie § 10 pkt 3 i 4 Regulaminu służby przygotowawczej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-30/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 26 czerwca 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. §1 Zarządzenia Nr 120.63.2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie otrzymuje brzmienie: „Powołuję komisję egzaminacyjną w celu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia służby przygotowawczej Pani Sandry Ebert zatrudnionej w Wydziale Organizacyjnym w składzie:

  • Ewa Sznajder - Przewodnicząca Komisji,

  • Beata Ludwiczak - Członek Komisji,

  • Małgorzata Ważyńska-Piaskowska - Członek Komisji”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku z zaistniałą usprawiedliwioną nieobecnością członka komisji egzaminacyjnej należy dokonać zmiany w składzie komisji w celu zapewnienia prawidłowego procesu przeprowadzenia egzaminu i zakończenia wszelkich procedur wymaganych przy organizacji służby przygotowawczej.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska