Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.87.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów

ZARZĄDZENIE Nr 120.87.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie przekazania rzeczowych składników majątku (środków trwałych) Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych i innych podmiotów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Przekazać nieodpłatnie gminnym jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom rzeczowe składniki majątku (środki trwałe) stanowiące własność Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

  2. Wykaz rzeczowych składników majątku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do zarządzenia.

  3. Przekazanie składników majątku ruchomego następuje na wniosek zainteresowanych podmiotów na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

§ 2

Dokumentacja przekazanych składników majątkowych jest podstawą do zdjęcia ich z ewidencji ilościowo – wartościowej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikom Wydziału Organizacyjnego i Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 4.

Nadzór nad zarządzeniem powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Wymienione w załączniku do zarządzenia rzeczowe składniki majątku (środki trwałe) zostały wyłączone z użytkowania ze względu na stan zużycia i uszkodzenia oraz wysokie koszty naprawy i renowacji przekraczające wartość składników majątkowych.

Zasadnym jest nieodpłatne przekazanie ww. przedmiotów podmiotom, które złożyły wniosek o ich przekazanie.

Sporządziła:
Izabela Buckowska