Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.85.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 października 2017 r. w sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w 2017 roku oraz powołania zespołów spisowych

ZARZĄDZENIE Nr 120.85.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w 2017 roku oraz powołania zespołów spisowych.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 120.39.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 maja 2017 r., w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy Gryfino zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Postanawia się przeprowadzić w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino - inwentaryzację - w terminie od dnia 2 listopada 2017 r. do dnia 15 stycznia 2017 r. – zgodnie z „Harmonogramem inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w 2017 roku”, stanowiącymi załącznik nr 1 do zarządzenia.

  2. W celu prawidłowego oraz terminowego przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury składników majątkowych Urzędu ustala się harmonogram prac zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

  3. W celu przeprowadzenia spisu z natury w ramach inwentaryzacji, o której mowa w ust. 2, powołuje się zespoły spisowe. Składy zespołów spisowych oraz terminy i zakres inwentaryzacji prowadzonej metodą spisu z natury w 2017 roku, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 ust. 1, stosuje się w szczególności ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz instrukcję inwentaryzacyjną Urzędu Miasta i Gminy Gryfino ustanawiającą zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino, wprowadzoną odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino oraz wszystkim komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

  2. Zobowiązuje się naczelników wydziałów/kierowników komórek organizacyjnych Urzędu równorzędnych wydziałom - do umożliwienia przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1 ust. 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:
Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości, której celem jest ustalenie rzeczywistego stanu wszystkich składników aktywów i pasywów Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, a także powierzonych jednostce składników majątkowych będących własnością innych podmiotów w określonym momencie.

Sporządziła:
Aneta Raciborska