Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.80.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 października 2017 r. w sprawie określenia zasad i sposobu wypełniania , poboru i zdania notatnika służbowego przez strażnika miejskiego.

ZARZĄDZENIE Nr 120.80.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 października 2017 r.


w sprawie określenia zasad i sposobu wypełniania , poboru i zdania notatnika służbowego przez strażnika miejskiego.

Na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2016 r. poz.706, z 2017 r. poz. 60) zarządza się co następuje:

§1. Podstawowym dokumentem jaki zobowiązany jest prowadzić strażnik miejski jest notatnik służbowy.

§2. Fakt pobrania i zdania notatnika służbowego odnotowany jest w książce ewidencji wydanych notatników służbowych.

§3. Zasady dokumentowania przebiegu służby w notatniku określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej.

§5. Traci moc zarządzenie Nr 0152-59/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie określenia zasad i sposobu wypełniania, poboru i zdania notatnika służbowego przez strażnika miejskiego z dnia 23 grudnia 2009 r.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Zarządzenie reguluje zasady wydawania i rozpisywania notatnika służbowego strażnika miejskiego.