Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.49.2017 BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.49.2017
BURMISTRZ MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 1 czerwca 2017 r.


w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 8 ust 2, oraz art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późniejszymi zmianami) i § 10 pkt 16 Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1.1 Treść Regulaminu została uzgodniona z przedstawicielem pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0151 - 36/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Nr 0151-134/06, z dnia 12 października 2006 r. Nr 0151-162/06 z dnia 5 grudnia 2006 r. Nr 0151- 49/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r., Nr 0151-165/07 z dnia 28 listopada 2007 r., Nr 0151-50/08 z dnia 3 kwietnia 2008 r., Nr 0151-23/09 z dnia 18 marca 2009 r., Nr 0151-41/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr 0151-117/10 z dnia 8 września 2010 r., Nr 120.18.2011 r. z dnia 30 marca 2011 r., Nr 120.58.2011 z dnia 23 grudnia 2011 r., Nr 120.11.2012 z dnia 22 lutego 2012 r., Nr 120.50.2012 z dnia 3 grudnia 2012 r., Nr 120.9.2013 r. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr 120.49.2013 r. z dnia 8 października 2013 r., Nr 120.4.2014 z dnia 14 marca 2014 r., oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.9.2015 z dnia 25 lutego 2015 r., Nr 0050.44.2016 r. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Rocznego preliminarza dochodów i wydatków oraz Tabeli wysokości dopłat na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W związku ze zmieniającymi się w ostatnich latach przepisami dotyczącymi działalności socjalnej oraz wnioskami pracowników w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, niezbędne było opracowanie nowego Regulaminu.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska