Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.102.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdujących się na wyposażeniu urzędu

ZARZĄDZENIE NR 120.102.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji środków będących własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znajdujących się na wyposażeniu urzędu.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 6 umowy użyczenia nr 521/SOO/3206043/07 oraz §10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 02 stycznia 2017 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 z dnia 31 marca 2017r. oraz Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017r. zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję celem przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w składzie:

  1. Ryszard Stempiński - przewodniczący

  2. Ryszard Olejarz - członek

  3. Anna Fortuna - członek

§2. Inwentaryzację użyczonego sprzętu i oprogramowania przeprowadzić w dniach od 27 listopada 2017r. do 04 grudnia 2017 r.

§3. Dokonać inwentaryzacji według stanu na dzień 30 listopada 2017 roku.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich.

§5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z  2016 r., poz. 1047 ze zm.) oraz zapisami § 3 ust.1 pkt 6 umowy użyczenia nr 521/SOO/3206043/07 biorący w użyczenie ma obowiązek corocznie przeprowadzać spis z natury sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem użyczenia i przesyłać do siedziby Użyczającego oryginały bądź poświadczone za zgodność z oryginałem arkusze spisowe.

Sporządziła
Renata Kuryło