Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.118.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLII sesji w dniu 21 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.118.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLII sesji w dniu 21 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 21 grudnia 2017 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLII/424/17 uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2018 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XLII/425/17 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XLII/426/17 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2018 Biuro Obsługi Rady
XLII/427/17 przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2018 Biuro Obsługi Rady
XLII/428/17 wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XLII/429/17 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLII/430/17 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działkach gminnych, oznaczonych numerem 222/58 i 222/57, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLII/431/17 uchylenia uchwały Nr XXIV/209/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2016 r. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLII/432/17 zmiany uchwały Nr XXXIII/258/93 Rady Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 5 stycznia 1993 r. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLII/433/17 zmiany uchwały Nr X/94/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLII/434/17 zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Gryfinie, ul. Wodnika 1 i nadania statutu Dzienny Dom  „Senior-WIGOR”
XLII/435/17 zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Gryfinie Dzienny Dom  „Senior-WIGOR”
XLII/436/17 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 21 grudnia 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XLII sesji w dniu 21 grudnia 2017 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej  w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk