Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.106.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLI sesji w dniu 30 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.106.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 grudnia 2017 r.
 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLI sesji w dniu 30 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje: § 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 listopada 2017 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLI/405/17 nadania nazw ulic w miejscowości Chlebowo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLI/406/17 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLI/407/17 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLI/408/17 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 21/14, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLI/409/17 zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Referat Spraw Obywatelskich
XLI/410/17 zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Referat Spraw Obywatelskich
XLI/411/17 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XLI/412/17 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XLI/413/17 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gryfinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XLI/414/17 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Chwarstnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Chwarstnicy Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XLI/415/17 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gardnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XLI/416/17 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XLI/417/17 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księcia Barnima I w Żabnicy Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XLI/418/17 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Gospodarki Komunalnej
XLI/419/17 rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Biuro Obsługi Rady
XLI/420/17 rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady
XLI/421/17 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XLI/422/17 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XLI/423/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 listopada 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XLI sesji w dniu 30 listopada 2017 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk