Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.88.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2017 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XL sesji w dniu 26 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.88.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2017 r. 

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XL sesji w dniu 26 października 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 października 2017 roku odpowiadają:

Nr uchwały:

W sprawie:

Wydział/jednostka:
XL/390/17 wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych miasta Gryfina Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
XL/391/17 obciążania gminnych nieruchomości gruntowych służebnością przejazdu  i przechodu

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami

XL/392/17 zmiany uchwały Nr XLII/333/93 Rady Miastai Gminy w Gryfinie z dnia 29 grudnia 1993 r.,
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
gospodarczymi, stanowiących własność komunalną
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
XL/393/17 zmiany uchwały nr X/94/07 Rady Miejskiejw Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., w sprawie
udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących
własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami
XL/394/17 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych
w budynku nr 11, 11a, 11b w m. Chlebowo oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami
XL/395/17 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym
nr 4 m. Gryfino

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

XL/396/17

przystąpienia Gminy Gryfino do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
„Odra+Oder”

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

XL/397/17

ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy
Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach pożarniczych
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

XL/398/17

zmiany Uchwały Nr XXXIX/376/17 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych
na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wydział Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska

XL/399/17

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino

Wydział Gospodarki Komunalnej

XL/400/17

ustanowienia uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej, ustalenia cen za usługi przewozowe oraz określenia sposobu ustalania
wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych w organizowanych przez Gminę Gryfino
przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej

Wydział Gospodarki Komunalnej

XL/401/17 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XL/402/17 zmiany Uchwały Nr XXXI/283/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2017
Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XL/403/17 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XL/404/17 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

 

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 października 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Na XL sesji w dniu 26 października 2017 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

 

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk