Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.76.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.76.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 120.70.2017 z dnia 14 września 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz pracownicy odpowiedzialni za powierzone mienie zobowiązani są do okresowej (co najmniej raz w roku) oceny przydatności posiadanych rzeczowych składników majątku.

 1. W przypadku stwierdzenia braku przydatności gospodarczej poszczególnych rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) następuje pisemne złożenie wniosku do komisji likwidacyjnej w celu wszczęcia postępowania w sprawie wycofania z użytkowania zbędnych składników majątku. Zgłoszenie dokonywane jest zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 1. Prawo składania ww. wniosku posiada również komisja inwentaryzacyjna powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino odrębnym zarządzeniem.

§ 2. 1. Powołuję komisję likwidacyjną do przeprowadzenia procedury związanej z wycofaniem zbędnych składników majątku w składzie:

 1. przewodnicząca komisji - Izabela Buckowska,

 2. członek komisji - Małgorzata Smołuch,

 3. członek komisji - Małgorzata Furtak,

 4. członek komisji - Magdalena Januszewska.

 1. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym pod kierownictwem przewodniczącej komisji likwidacyjnej.

 1. Przewodnicząca komisji likwidacyjnej po otrzymaniu wniosku ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia członków komisji i osobę zgłaszającą wniosek.

§ 3. Do zadań komisji likwidacyjnej należy:

 1. dokonanie oględzin i ocena, czy zgłoszone do likwidacji składniki majątku nadają się do likwidacji, czy zostają zakwalifikowane do ponownego zagospodarowania,

 2. dokonanie identyfikacji majątku na podstawie oględzin, analizy dokumentów (księgi inwentarzowej), wywieszek lub oznaczeń inwentarzowych,

 3. zbadanie czy zgłoszone do likwidacji rzeczowe składniki majątku były użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, właściwie konserwowane, zabezpieczane przed zniszczeniem, zepsuciem itp.,

 4. przygotowanie spisu zakwalifikowanych do likwidacji składników majątku,

 5. ustalenie sposobu likwidacji lub zagospodarowania zgłoszonych do wycofania z dalszego użytkowania rzeczowych składników majątku.

§ 4. 1. Przy likwidacji środków trwałych takich jak sprzęt komputerowy, urządzenia biurowe, aparaty, lodówki, sprzęt audiowizualny dopuszcza się ekspertyzę rzeczoznawcy.

 1. Komisja likwidacyjna może zwrócić się do zespołu rzeczoznawczego o dokonanie oceny użyteczności rzeczowych składników majątku.

§ 5. 1. Na podstawie oględzin majątku i analizy dokumentów komisja sporządza protokół – wniosek dotyczący likwidacji rzeczowych składników majątku, do którego dołącza wszystkie zebrane w tej sprawie dokumenty zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia oraz przedstawia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino do akceptacji.

 1. Po otrzymaniu akceptacji burmistrza komisja likwidacyjna przekazuje protokół przewodniczącej komisji kasacyjnej.

§ 6. 1. W celu dokonania oceny użyteczności rzeczowych składników majątku dla potrzeb komisji likwidacyjnej powołuję zespół rzeczoznawczy w składzie:

 1. przewodniczący zespołu - Ryszard Stempiński,

 2. członek zespołu - Arkadiusz Rybicki,

 3. członek zespołu - Jacek Czaczyk.

 1. Podstawą ekspertyzy rzeczowych składników majątku, o których mowa w § 4 ust. 1 może być uzyskanie zaświadczenia wydanego przez specjalistyczny podmiot o bezskuteczności dokonania naprawy, w celu upewnienia się o nieprzydatności do dalszej eksploatacji sprzętu.

§ 7. 1. W celu przeprowadzenia fizycznej likwidacji rzeczowych składników majątku powołuję komisję kasacyjną w składzie:

 1. przewodnicząca komisji - Justyna Satanowska,

 2. członek komisji - Andrzej Stawicki,

 3. członek komisji - Olga Ostrówka,

 4. członek komisji - Joanna Kowalska,

 5. członek komisji - Monika Ferens.

 1. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym pod kierownictwem przewodniczącej komisji kasacyjnej.

 2. Przewodniczący komisji kasacyjnej po otrzymaniu zatwierdzonego protokołu likwidacyjnego od przewodniczącego komisji likwidacyjnej zbiera członków komisji i przystępuje do fizycznego zniszczenia określonych w protokole składników majątku.

§ 8. 1 Do zakresu zadań komisji kasacyjnej należy dokonanie fizycznej likwidacji rzeczowych składników majątku zgodnie ze sposobem określonym dla każdego składnika majątku w protokole komisji likwidacyjnej.

 1. Sposób fizycznego zniszczenia rzeczowych składników majątku powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi w protokole likwidacyjnym.

 2. W przypadku, gdy przedmiotem fizycznej likwidacji jest sprzęt komputerowy, urządzenia, aparatura, baterie, akumulatory, które muszą być likwidowane-utylizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, komisja kasacyjna może udzielić zlecenia specjalistycznemu podmiotowi celem dokonania likwidacji. Dokumentacja dotycząca zlecenia stanowi załącznik do protokołu kasacyjnego.

§ 9. 1. Z przeprowadzonej fizycznej likwidacji środków trwałych i wyposażenia komisja sporządza protokół kasacyjny, do którego dołącza wszelkie zebrane w tej sprawie dokumenty zlikwidowanych składników majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

 1. Dokumenty potwierdzające koszty poniesione przez Urząd związane z przeprowadzeniem fizycznej likwidacji stanowią załącznik do protokołu kasacyjnego.

 2. Po zakończeniu postępowania kasacyjnego przewodnicząca komisji kasacyjnej przedkłada protokół kasacyjny do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino, a  po jego zatwierdzeniu oryginał przekazuje Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Księgowego oraz Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącym poszczególnych komisji.

§ 11. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 12. Traci moc Zarządzenie Nr 120.55.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Zarządzenie Nr 120.40.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 września 2013 r.

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie
W związku ze zmianami personalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zachodzi potrzeba dokonania zmian składu osobowego komisji likwidacyjnej, zespołu rzeczoznawczego oraz komisji kasacyjnej.

Dotychczas zasady przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie były uregulowane zarządzeniami:

 • Nr 120.55.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku (środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

 • Nr 120.40.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 11 września 2013 r. zmieniające zarządzenie wymienione w poz. 1,

Dla czytelności aktu zasadnym jest uchylenie dotychczasowych.

 

Sporządziła:
Izabela Buckowska