Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.19.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXIII sesji w dniu 23 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.19.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 28 lutego 2017 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXIII sesji w dniu 23 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 23 lutego 2017 roku odpowiadają:

Nr uchwały:

W sprawie:

Wydział/jednostka:
XXXIII/306/17

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, dotychczasowych gimnazjów oraz klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino do nowego ustroju szkolnego

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXIII/307/17

przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2017-2019”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XXXIII/308/17

przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XXXIII/309/17 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XXXIII/310/17 wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „Budowa łaźni parowej oraz wymiana centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej układu nr 1 basenu sportowego w Centrum Wodnym „Laguna” w Gryfinie przy ul. Wodnika 1” Centrum Wodne „Laguna”
w Gryfinie
XXXIII/311/17 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku przy ul. Zygmunta Krasińskiego nr 115
w Gryfinie wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
XXXIII/312/17 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
XXXIII/313/17 wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych
w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
XXXIII/314/17 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino
w drodze darowizny od Powiatu Gryfińskiego, nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie
w obrębie ewidencyjnym nr 3
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
XXXIII/315/17 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 23 lutego 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Na XXXIII sesji w dniu 23 lutego 2017 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk