Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.104.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.104.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 listopada 2017 r.


w sprawie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanawiam w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Zintegrowany System Zarządzania obejmujący swoim zakresem system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001 oraz kontrolę zarządczą, w tym kontrolę wewnętrzną i zarządzanie ryzykiem.

§ 2. 1. Ustanawiam Politykę Jakości Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 1. Funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania ujęte zostanie  w szczególności w Księdze Jakości, zarządzeniach oraz procedurach, zatwierdzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. 1. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie do pełnego zaangażowania w prawidłowe funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w szczególności do współpracy z Zespołem ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 1. Osobą odpowiedzialną za całość funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania ustanawiam Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, podległego bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w przypadku jego nieobecności, zastępuje Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 4. 1. Powołuję Iwonę Adamczyk na stanowisko Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 1. Powołuję Angelikę Szulc na stanowisko Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

§ 7. Dotychczasowe regulacje wewnętrzne dotyczące systemu zarządzania jakością, kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w szczególności:

 1. Księga Jakości,
 2. Księga Procesów,
 3. procedury,
 4. zarządzenie Nr 120.24.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością;
 5. zarządzenie Nr 0152-48/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wdrażania treści dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009;
 6. zarządzenie Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 maja 2009 r.  w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie;
 7. zarządzenie Nr 120.20.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 kwietnia  2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy  PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie;
 8. zarządzenie Nr 120.44.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 grudnia  2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy  PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie;
 9. zarządzenie Nr 120.48.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie;
 10. zarządzenie Nr 0152-42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 października 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie;
 11. zarządzenie Nr 120.93.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia  2016 r. w sprawie Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie;
 12. zarządzenie Nr 120.92.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli przez komórkę kontroli wewnętrznej;
 13. zarządzenie Nr 120.91.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia  2016 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki zarządzania ryzykiem” w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wewnętrznie obowiązujących, o których mowa w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem, że od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia w treści wymienionych wyżej regulacji:
  1. Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością zastępuje się stanowiskiem Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  2. komórkę Kontroli wewnętrznej zastępuje się stanowiskiem Kontrolera Wewnętrznego,
  3. Kierownika Referatu Zarządzania Ryzykiem zastępuje się stanowiskiem Administratora Kontroli Zarządczej.

§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 120.29.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Realizując strategię ciągłego rozwoju na rzecz Interesantów proponuje się ustanowienie  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. 
W związku z powyższym wraz z ustanowieniem w Urzędzie Zintegrowanego Systemu Zarządzania należy jednocześnie zastosować przepisy przejściowe w odniesieniu do wszystkich zarządzeń wydanych w oparciu o normę PN – EN ISO 9001:2009, zarządzeń  z zakresu kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia ciągłości działania organizacji.
Przykładowe korzyści wynikające z integracji systemów zarządzania:

 1. optymalizacja uzyskiwanych wyników systemu zarządzania,
 2. ograniczenie liczby stosowanej dokumentacji,
 3. unikanie konfliktów między systemami,
 4. pełne zintegrowanie wszystkich procesów,
 5. ujednolicenie dokumentacji i minimalizacja procedur systemowych,
 6. zastosowanie cyklu ciągłego doskonalenia powodującego, że poprawa jakości pociąga za sobą poprawę pozostałych systemów na zasadzie efektu synergii.