Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.27.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.27.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie ustalenia zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie: art. 31 oraz art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877,  z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzania nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam zadania dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rok 2017.

§ 2. Zadania Urzędu miasta i Gminy w Gryfinie na rok 2017 zostały ujęte w załączniku nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obwiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 8 zarządzenia nr 120.91.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  30 grudnia 2016 roku kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie sporządzają zbiorcze zestawienie zadań dla obszaru, którym zarządzają. W związku z powyższym, w celu sprawnego funkcjonowania systemu zarządzenia ryzykiem, należy wprowadzić zbiorczą listę zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rok 2017.

Sporządziła:
Katarzyna Szabałkin