Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.109.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Gryfino w 2018 r.”

ZARZĄDZENIE Nr 120.109.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 grudnia 2017 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Gryfino w 2018 r.”

Na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, poz. 2018) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., Nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r., Nr 120.104.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada 2017 r. oraz § 11 ust. 1 i 3 Zasad wykonywania  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 120.89.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo Zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Gryfino w 2018 r.” powołuję komisję przetargową w składzie:

  1. Tomasz Miler - Przewodniczący komisji przetargowej,
  2. Mariusz Andrusewicz - Zastępca przewodniczącego komisji przetargowej,
  3. Patrycja Bułat - Sekretarz komisji przetargowej,
  4. Agnieszka Wernikowska - Członek komisji przetargowej,
  5. Alicja Buczkowska-Jóśkowiak - Członek komisji przetargowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, kierownik zamawiającego może powołać komisję przetargową. Komisja przetargowa może mieć charakter stały lub być powoływana do przygotowania i przeprowadzenia określonych postępowań. W myśl § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r., Zarządzeniem  Nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 120.104.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 listopada  2017 r. do wyłącznych kompetencji Burmistrza należy w szczególności wydawanie zarządzeń, pism okólnych oraz zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych. Z kolei w świetle postanowień § 11 ust. 1 i 3 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia  Nr 120.89.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 grudnia 2016 r., komisję przetargową dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w Urzędzie powołuje w formie Zarządzenia Burmistrz, a w przypadku innych jednostek organizacyjnych Gminy – dyrektor tej jednostki. Komisja dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powołana jest obligatoryjnie, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W związku z powyższym, podjęcie zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej do dokonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Eksploatacja i konserwacja oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów  i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Gryfino w 2018 r.”, którego szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 30 000 euro jest słuszne i zasadne.

Przygotowała:
Patrycja Bułat
Wydział Zamówień Publicznych