Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr120.35.2017 BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru przedstawiciela załogi pracowniczej reprezentującego przed pracodawcą pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr120.35.2017
BURMISTRZA MIASTA i GMINY GRYFINO
z dnia 20 kwietnia 2017r.


w sprawie wyboru przedstawiciela załogi pracowniczej reprezentującego przed pracodawcą pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 67 Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.21.2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 2 marca 2017 r. oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.29.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Panią Janinę Major na przedstawiciela załogi pracowniczej do reprezentowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przed pracodawcą.

§ 2. Przedstawiciel załogi pełni funkcję przez okres 4 lat.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

W związku z dokonanym wyborem pracownika na przedstawiciela załogi pracowniczej należy powołać wybraną osobę do pełnienia funkcji - reprezentowania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska