Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.34.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.34.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 kwietnia 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255, z 2017 r. poz. 61 i 245), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 poz. 191) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. zmienionego zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W zasadach (polityce) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 120.9.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 lutego 2017 roku wprowadza się zmiany:

 1. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

        „4. ZESPÓŁ 3 – Materiały i towary

        300 – Rozliczenie zakupu
        310 – Materiały”
   
 2. rozdział 8 otrzymuje brzmienie:

       „ZASADY EWIDENCJI KSIĘGOWEJ MATERIAŁÓW”
   
 3. po § 56 dodaje się § 56a w brzmieniu:
   

  㤠56a
  Konto 310 – Materiały

  1. Konto 310 służy do ewidencji własnych zapasów materiałów, w szczególności materiałów biurowych, znajdujących się w magazynie.
  2. Na stronie Wn konta 310 księguje się wszelkie przychody materiałów do magazynu.
  3. Na stronie Ma ewidencjonuje się wszelkie rozchody zapasów z magazynu oraz zmniejszenia wartości zapasów z tytułu uszkodzenia.
  4. Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość zapasów materiałów w magazynie w cenach ewidencyjnych.”
    
 4. w § 104 w ust. 1 po koncie 260 – Zobowiązania finansowe dodaje się konta w brzmieniu:

  „271 – Rozliczenia VAT należnego z jednostkami organizacyjnymi
  272 – Rozliczenia VAT naliczonego z jednostkami organizacyjnymi”
   

 5. po § 115 dodaje się § 115a i § 115b w brzmieniu:

  㤠115a
  Konto 271 – Rozliczenia VAT należnego z jednostkami organizacyjnymi

 1. Konto 271 służy do rozliczenia VAT należnego z jednostkami budżetowymi.
 2. Do konta 271 należy prowadzić konta analityczne odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.
 3. Na stronie Wn konta 271 ujmuje się należności od jednostek organizacyjnych z tytułu VAT należnego występującego w danych jednostkach organizacyjnych.
 4. Na stronie Ma konta 271 księguje się:
  1. wpłaty na rachunek budżetu należnego VAT przez jednostki organizacyjne,
  2. oraz kompensatę podatku należnego z podatkiem naliczonym zaksięgowaną na podstawie deklaracji jednostki.

§ 115b
Konto 272 – Rozliczenia VAT naliczonego z jednostkami organizacyjnymi

 1. Konto 272 służy do rozliczenia VAT naliczonego z jednostkami budżetowymi.
 2. Do konta 272 należy prowadzić konta analityczne odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej.
 3. Na stronie Wn konta 272 ujmuje się:
  1. przekazanie do jednostki organizacyjnej zwrotu VAT naliczonego,
  2. kompensatę podatku należnego z podatkiem naliczonym zaksięgowaną na podstawie deklaracji jednostki,
  3. przeniesienie na międzyokresowe rozliczenia kwoty zobowiązania wobec jednostki budżetowej z tytułu zwrotu naliczonego podatku na koniec roku.
 4. Na stronie Ma konta 272 ewidencjonuje się zobowiązanie wobec jednostki organizacyjnej z tytułu zwrotu VAT naliczonego na podstawie informacji jednostki organizacyjnej (deklaracji VAT jednostki).”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino w zakresie zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie zasad rachunkowości dla jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z wdrożeniem z dniem 1 stycznia 2017 roku przez Gminę Gryfino oraz jej jednostki organizacyjne scentralizowanego sposobu rozliczeń podatku od towarów i usług konieczne jest dokonanie zmian w zasadach (polityce) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz uzupełnienie wykazu kont w jednostce budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.