Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.38.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w przypadku w którym nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ZARZĄDZENIE  Nr 120.38.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 maja 2017 r.


w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w przypadku w którym nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), art. 4. pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579, poz. 1920), § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, oraz § 1 pkt. 5 Zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 120.89.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i innych jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych w ramach realizacji projektu pn: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości  i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w przypadku w którym nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcom Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino, Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Gmina Gryfino złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Gryfinie oraz terenu Górki Miłości i terenu przy ul. Opolskiej i Kołłątaja”  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni  w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/2/2016 Zgodnie z regulaminem konkursu i wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 beneficjenci powinni wdrożyć odrębne procedury zawierania umów dla zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnych z wytycznymi do ww. projektu.

Zarządzenie przygotował:
Marcin Bołbot
Wydział BMI.RR.