Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.22.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia misji, celów strategicznych i operacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.22.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 marca 2017 r.


w sprawie ustalenia misji, celów strategicznych i operacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie:
art. 31 oraz art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzania nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam misję Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu:
„Misją Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie jest najwyższa jakość, terminowość, skuteczność i profesjonalizm w realizacji zadań publicznych mające na celu rozwój społeczno – gospodarczy gminy oraz tworzenie pozytywnego wizerunku nowoczesnej administracji samorządowej”.

§ 2. Ustalam następujące cele strategiczne dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:

  1. Skuteczna i terminowa realizacja zadań publicznych.

  2. Kreowanie dobrego wizerunku Urzędu.

  3. Tworzenie warunków dla rozwoju społeczno – gospodarczego gminy.

§ 3. Ustalam następujące cele operacyjne dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie:

1.1 Bieżące i perspektywiczne zapewnienie środków finansowych, pozwalające na terminowe i ekonomiczne realizowanie zadań publicznych.

1.2 Efektywne i transparentne zarządzanie i gospodarowanie środkami finansowymi oraz mieniem gminy.

1.3 Wspieranie i rozwój edukacji, kultury i sportu na terenie miasta i gminy.

1.4 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego oraz porządku i ładu publicznego.

1.5 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych osobowych i informacji.

2.1 Zapewnienie profesjonalnej, terminowej, sprawnej i rzetelnej obsługi interesantów.

2.2 Zapewnienie otwartej i przejrzystej polityki informacyjnej oraz doskonalenie komunikacji między interesantem a urzędem.

2.3 Doskonalenie systemów zarządzania.

3.1 Wzmocnienie oraz rozwój turystyki i promocji gminy.

3.2 Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej.

3.3 Podniesienie jakości i ochrona środowiska naturalnego oraz racjonalne zagospodarowanie przestrzeni.

3.4 Efektywne zarządzanie gospodarką komunalną i mieszkaniową.

3.5 Zachowanie tożsamości historyczno – kulturowej gminy.

§ 4. Cele strategiczne i operacyjne ujęte zostały w schemacie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W odniesieniu do celów strategicznych i operacyjnych Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, nie rzadziej niż raz w roku, ustala na dany rok budżetowy zadania dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 120.24.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia misji, celów strategicznych i operacyjnych oraz zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

§ 7. Wykonanie zarządzenie powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie:

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego zarządzeniem nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. oraz reorganizacją struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, w celu prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, niezbędne jest określenie misji urzędu, a także sprecyzowanie celów strategicznych i operacyjnych w brzmieniu jak w treści niniejszego zarządzenia.

Sporządziła:
Katarzyna Szabałkin