Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.9.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.9.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 lutego 2017 r.


w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Zasady (politykę) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 120.1.2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino w zakresie zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie zasad rachunkowości dla jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Podjęcie zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Gryfino oraz jednostki budżetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie jest niezbędne w celu ich ujednolicenia oraz dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.