Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.97.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.97.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 listopada 2017 r.


w sprawie ustalenia zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzania nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r., zmienionego zarządzeniem nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r. oraz zarządzeniem nr 120.70.2017 Burmistrza Miasta i gminy Gryfino  z dnia 14 września 2017 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam zadania dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rok 2018.

§ 2. Zadania Urzędu miasta i Gminy w Gryfinie na rok 2018 zostały ujęte w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 8 zarządzenia nr 120.91.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2016 roku kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie sporządzają zbiorcze zestawienie zadań dla obszaru, którym zarządzają. W związku z powyższym, w celu sprawnego funkcjonowania systemu zarządzenia ryzykiem, należy wprowadzić zbiorczą listę zadań Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na rok 2018.

Sporządziła:
Katarzyna Szabałkin