Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.71.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 września 2017 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXIX sesji w dniu 7 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.71.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXIX sesji w dniu 7 września 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 7 września 2017 roku odpowiadają:

Nr uchwały:

W sprawie:

Wydział/jednostka:

XXXIX/370/17

nadania nazw ulic drodze wewnętrznej

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami

XXXIX/371/17

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością gruntową zabudowaną, położoną w Gryfinie
w obrębie ewidencyjnym nr 5

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami

XXXIX/372/17

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami

XXXIX/373/17

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami

XXXIX/374/17

wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokali mieszkalnych budynku przy ul. 9 Maja nr 7 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali

Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami

XXXIX/375/17

uchylenia Uchwały Nr XXXII/302/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie miasta i gminy Gryfino

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

XXXIX/376/17

zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

XXXIX/377/17

zmiany Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gryfino

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

XXXIX/378/17

przekazania w 2017 roku środków  finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

XXXIX/379/17

niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Gryfino
i jej jednostkom organizacyjnym

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

XXXIX/380/17

zmiany uchwały Nr XL/350/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

XXXIX/381/17

utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie i nadania statutu

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

XXXIX/382/17

udzielenia Gminie Brusy dotacji celowej w 2017 roku

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

XXXIX/383/17

udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odcinek Gryfino – Trzcińsko Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Wydział Inwestycji
i Rozwoju

XXXIX/384/17

określenia kierunków działań Burmistrza Miasta
i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z relacji "Droga wojewódzka nr 121 - Steklinko " na odcinku od 0+000 km do 2+100 km z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym

Wydział Inwestycji i Rozwoju

XXXIX/385/17

określenia kierunków działań Burmistrza Miasta
i Gminy Gryfino w zakresie wspólnej z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Gryfino realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej (nawierzchnia bitumiczna) przez teren leśny do drogi powiatowej nr 1362Z w relacji Wełtyń – Wirów – Gajki, o łącznej długości ok. 2 km”

Wydział Inwestycji i Rozwoju

XXXIX/386/17

przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2017

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

XXXIX/387/17

zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

XXXIX/388/17

zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 rok

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

XXXIX/389/17

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025

Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 7 września 2017 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn 

 

UZASADNIENIE
Na XXXIX sesji w dniu 7 września 2017 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiejw Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

Sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk