Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.39.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.39.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 maja 2017 r.


w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255, z 2017 r. poz. 61, 245 i 791) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. zmienionego zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję inwentaryzacyjną dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 120.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Podjęcie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie jest niezbędne w związku ze zmianą procedur.

Sporządziła:
Anna Juszczak