Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.107.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.85.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 października 2017 roku w sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w 2017 roku oraz powołania zespołów spisowych.

ZARZĄDZENIE NR 120.107.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 grudnia 2017 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.85.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  25 października 2017 roku w sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w 2017 roku oraz powołania zespołów spisowych.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 120.39.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy Gryfino zarządzam, co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 120.85.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 października 2017 roku w sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino  w 2017 roku oraz powołania zespołów spisowych:

1. Załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta  i Gminy Gryfino oraz wszystkim komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

Zmiana Zarządzenia Nr 120.85.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 października 2017 roku w sprawie inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino w 2017 roku oraz powołania zespołów spisowych, wynika z konieczności aktualizacji składu osobowego dwóch zespołów spisowych oraz zmiany terminów przeprowadzania niektórych prac spisowych ujętych w harmonogramach stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

sporządziła:
Janina Major