Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.46.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXVII sesji w dniu 25 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.46.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 maja 2017 r.


w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXVII sesji w dniu 25 maja 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 maja 2017 roku odpowiadają:  

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XXXVII/348/17 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVII/349/17 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVII/350/17 desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXVII/351/17 wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2017 Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXVII/352/17 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2017-2025 Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino
XXXVII/353/17 zmiany uchwały Nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu w działce gminnej, oznaczonej numerem 199/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 maja 2017 r.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

 UZASADNIENIE

Na XXXVII sesji w dniu 25 maja 2017 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.

sporządziła:
Agnieszka Grzegorczyk