Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.15.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu procedur windykacji należności w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.15.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 lutego 2017 roku


w sprawie wprowadzenia regulaminu procedur windykacji należności w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446, poz. 1579), art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870, 1984 i 2260) oraz § 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 roku zarządzam co następuje:

§ 1 Wprowadzam regulamin procedur windykacji należności stanowiących dochody Gminy Gryfino z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności przypadających gminie Gryfino obejmujący:

  1. Procedurę windykacji należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności o charakterze publicznoprawnym, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
  2. Procedurę windykacji należności o charakterze cywilnoprawnym, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 roku.

§ 6 Traci moc zarządzenie Nr 0152-61/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia procedury procesu windykacji należności.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur windykacji ma na celu ujednolicenie i uporządkowanie zasad prowadzenia postępowań windykacyjnych w gminie Gryfino. Poprzednio obowiązujące procedury nie obejmowały wszystkich należności, stanowiących dochody gminy Gryfino, a ponadto mając na uwadze zmiany przepisów dotyczących egzekucji, należało uzupełnić procedury.

Sporządziła:
Iwona Szymańska - Ciepłucha

Lista załączników:
Załącznik nr 3 do zarządzenia - adnotacja [78564 bajtów]