Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.29.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009

ZARZĄDZENIE Nr 120.29.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 marca 2017 r.


w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z realizacją Zarządzenia Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się Politykę Jakości Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom / kierownikom komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 120.27.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn
 

 

UZASADNIENIE
W związku z wejściem w życie zarządzenia Nr 120.22.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia misji, celów strategicznych i operacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, należy dostosować zapisy Polityki jakości do zapisów ww. zarządzenia.

Proponuję uchylić zarządzenie Nr 120.27.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 i wprowadzić nowe.