Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.2.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 stycznia 2017 roku W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia formularzy-druków ścisłego zarachowania stosowanych do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku (uszkodzonych, zniszczonych) i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu

ZARZĄDZENIE NR 120.2.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 stycznia 2017 roku


W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia formularzy-druków ścisłego zarachowania stosowanych do dowodów osobistych nie wykorzystanych do dnia 28 lutego 2015 roku (uszkodzonych, zniszczonych) i brakowania formularzy znajdujących się w dyspozycji tutejszego organu

Na podstawie art. 30 ust.1 Ustawy o Samorządzie Gminy z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), Ustawy o Dowodach Osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 391, poz. 1579), § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zarządzam co następuje:

§1. Powołuję Komisję do spraw brakowania celem przeprowadzenia procedury rozliczenia i brakowania druków ścisłego zarachowania (uszkodzonych, zniszczonych) do dowodów osobistych w składzie:

  1. Renata Kuryło - przewodnicząca
  2. Anna Fortuna - członek
  3. Beata Karolczyk - członek

§2. Procedurę rozliczenia i brakowania druków ścisłego zarachowania ( uszkodzonych, zniszczonych) przeprowadzić w dniach od 09 stycznia 2017 roku do 20 stycznia 2017 roku .

§3. Po zakończeniu rozliczenia i brakowania komisja sporządza w dwóch egzemplarzach protokół. Zawiera on w szczególności informację o składzie komisji ze wskazaniem osoby przewodniczącego, osobach obecnych przy brakowaniu i charakterze ich udziału, dacie sporządzenia protokołu, dacie brakowania druków ścisłego zarachowania, liczbie wybrakowanych formularzy. Protokół podpisany przez wszystkich członków komisji. Do protokołu dołącza się wykaz wybrakowanych druków ścisłego zarachowania sporządzony w formacie Excel.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich.

§5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie:

W związku z wejściem w życie z dniem 01 marca 2015 roku ustawy o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 391 z późn. zm.) która nie przewiduje stosowania druków ścisłego zarachowania do wydawania dowodów osobistych, koniecznym jest powołanie komisji do przeprowadzenia procedury rozliczenia i brakowania druków ścisłego zarachowania (uszkodzonych, zniszczonych) znajdujących się w dyspozycji organu gminy.

Sporządziła
Renata Kuryło