Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.24.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE Nr 120.24.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 marca 2017 r.


w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie powołuję następujących Auditorów Wewnętrznych:

 1. Daniela Adamczyka;
 2. Iwonę Adamczyk;
 3. Izabelę Buckowską;
 4. Teresę Drążek;
 5. Małgorzatę Dzierbicką;
 6. Joannę Ekiert;
 7. Grzegorza Jastrowicza;
 8. Małgorzatę Furtak;
 9. Alicję Kowalską;
 10. Renatę Kuryło;
 11. Krystynę Lamperską;
 12. Janinę Major;
 13. Anetę Raciborską;
 14. Romana Rataja;
 15. Justynę Satanowską;
 16. Sylwię Skrzyniarz;
 17. Milenę Świebodę;
 18. Mariusza Tarkę;
 19. Iwonę Szymańską - Ciepłuchę.

§ 2. Zadaniem Auditorów Wewnętrznych będzie przeprowadzanie auditów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie objętych Systemem Zarządzania Jakością, zgodnie z zakresem odpowiedzialności, uprawnień i obowiązków.

§ 3. Program auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ustala Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością, a zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Koordynatorem prac Auditorów Wewnętrznych jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5. W celu realizacji niniejszego zarządzenia zobowiązuję naczelników / kierowników komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem i Koordynatorem ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz umożliwienie Auditorom Wewnętrznym wykonywania zadań niezbędnych do przeprowadzania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 120.87.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą stanu faktycznego wymagającego modyfikacji danych zawartych w treści zarządzenia Nr 120.87.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością należy dokonać zmian w zarządzeniu.
Proponuję uchylić ww. zarządzenie i wprowadzić nowe wyznaczając na auditorów następujące osoby:

 1. Daniela Adamczyka;
 2. Iwonę Adamczyk;
 3. Izabelę Buckowską;
 4. Teresę Drążek;
 5. Małgorzatę Dzierbicką;
 6. Joannę Ekiert;
 7. Grzegorza Jastrowicza;
 8. Małgorzatę Furtak;
 9. Alicję Kowalską;
 10. Renatę Kuryło;
 11. Krystynę Lamperską;
 12. Janinę Major;
 13. Anetę Raciborską;
 14. Romana Rataja;
 15. Justynę Satanowską;
 16. Sylwię Skrzyniarz;
 17. Milenę Świebodę;
 18. Mariusza Tarkę;
 19. Iwonę Szymańską - Ciepłuchę.