Rok 2017 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.64.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju

ZARZĄDZENIE NR 120.64.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.28.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w składzie:

  • Tomasz Miler - Przewodniczący Komisji,

  • Ewa Sznajder - Członek Komisji,

  • Bartosz Boguski - Członek Komisji,

  • Mariusz Andrusewicz - Członek Komisji.

§2. Komisja Rekrutacyjna dokona wstępnej selekcji kandydatów poprzez analizę złożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

§3. Komisja Rekrutacyjna dokona selekcji końcowej kandydatów spełniających wymagania formalne poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

§4. Komisja Rekrutacyjna ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac związanych z przeprowadzeniem naboru i zatwierdzeniem protokołu z przeprowadzonego naboru.

§5. Traci moc zarządzenie nr 120.58.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lipca 2017 r.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji dotyczącego ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju, rozszerzono skład komisji, która przeprowadzi procedurę naboru.

Sporządziła:
Małgorzata Ważyńska-Piaskowska