Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.120 .2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 października 2017 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 247/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego

ZARZĄDZENIE NR 0050.120 .2017
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 6 października 2017 r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 247/1, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz obecnego użytkownika wieczystego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r., poz. 730, 935) oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, 2260, z 2017 r., poz. 624, 820, 1509, 1529, 1595), oraz § 10 pkt 16 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.85.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 grudnia 2016 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 247/1 o powierzchni 0,0443 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, przeznaczonej do sprzedaży w drodze beprzetargowej, na rzecz obecnego użytkownika wieczystego, na łączną kwotę 21.600,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy sześćset złotych).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie
Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 247/1 o pow. 0,0443 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino, wystąpił z wnioskiem o sprzedaż prawa własności tej nieruchomości.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej.

Cenę nieruchomości w myśl art. 67 ust. 3 cyt. ustawy, ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość. Wartość prawa własności jak również wartość prawa użytkowania wieczystego określana jest w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

W sporządzonym operacie szacunkowym, rzeczoznawca majątkowy określił:

  • wartość prawa własności na kwotę 44.300,00 zł

  • wartość prawa użytkowania wieczystego na kwotę 22.700,00 zł.

  • różnica wartości – 21.600,00 zł

Różnica w wartościach nieruchomości w wysokości 21.600,00 stanowią cenę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Sporządziła:
Żaneta Snoch