Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.65.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wytycznych nadawania nazw ulicom i placom w mieście i gminie Gryfino

ZARZĄDZENIE Nr 0050.65.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152-25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wytycznych nadawania nazw ulicom i placom w mieście i gminie Gryfino.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 0152-25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wytycznych nadawania nazw ulicom i placom w mieście i gminie Gryfino wykreśla się pkt 9.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Tomasz Miler

 

Uzasadnienie

Zarządzeniem Nr 0152-25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 czerwca 2009 r. określono wytyczne dla nadawania nazw ulicom i placom w mieście i gminie Gryfino.
W pkt 9 załącznika do wymienionego zarządzenia ustalono, że nowe nazwy pochodzące od nazwisk nie powinny być nadawane wcześniej niż po upływie 5 lat od daty śmierci upamiętnianej osoby.
Tak skonstruowany zapis, w dużej mierze ogranicza możliwości wyboru patrona na nazwę ulicy.
W związku z powyższym zasadna jest zmiana ww. zarządzenia poprzez wykreślenie wskazanego zapisu (pkt 9).

Sporządziła:
Urszula Włodarczyk