Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 grudnia 2017 r.


w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Na podstawie § 9 ust. 1 oraz § 12 uchwały Nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłaty  oraz trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 1 poz. 30) zarządza się co następuje:

§ 1

  1. Ustala się cenę jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 21,53 zł.
  2. Cena, o której mowa w ust. 1 obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i stanowi podstawę do naliczania przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gryfinie odpłatności za usługi opiekuńcze.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie:

Ustalenie ceny jednej godziny usług opiekuńczych, zgodnie z § 12 Uchwały nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania należy do kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
Zgodnie z treścią § 9 ust. 1 i 2 powyższej uchwały cena usług opiekuńczych ustalana  jest na podstawie analizy kosztów wykonywanych usług. Analiza ta dokonywana jest za okres  12 miesięcy, od 1 lipca do 30 czerwca danego roku. Zmiany ceny jednej godziny usług opiekuńczych dokonuje się od 1 stycznia następnego roku, po przeprowadzonej analizie. Z przeprowadzonej analizy za okres od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2017r. wynika, że średni koszt jednej godziny usług wynosi 26,91 zł (kalkulacja w załączeniu). Paragraf 9 ust. 3 w/w uchwały umożliwia zmniejszenie ceny jednej godziny usług opiekuńczych maksymalnie o 20% w stosunku do średniego kosztu jej wykonania.
Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom, które z powodu wieku, choroby są niesamodzielne  i wymagają pomocy innych osób. Z analizy dokumentów wynika, że w większości przypadków  są to osoby, które prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe a sytuacja finansowa tych osób  jest trudna. Wprowadzenie ceny jednej godziny usług w kwocie 26,91zł przekroczy podwyżkę dochodów osób korzystających z usług opiekuńczych. Wskaźnik waloryzacji świadczeń rentowych i emerytalnych w 2017r. wyniósł 100,44%, z analizy dokumentów osób korzystających z usług opiekuńczych wynika,  że w większości przypadków wzrost dochodów tych osób był niewielki. Z doświadczenia pracowników socjalnych wynika, że cena ma duże znaczenie przy ustalaniu wymiaru świadczonych usług opiekuńczych. W związku z powyższym zasadne jest zastosowanie § 9 ust. 3 uchwały i obniżenie ceny o 20 %, do kwoty 21,53 zł.

Sporządził:
M. Wilczyńska