Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.29.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

ZARZĄDZENIE Nr 0050.29.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 marca 2017 r.


w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Powołuję stałą Komisję Likwidacyjną do przeprowadzenia procedury związanej z likwidacją mienia zakupionego przez Gminę Gryfino na wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w składzie:

  1. Henryk Nowakowski – przewodniczący Komisji;

  2. Ryszard Kułdosz – wiceprzewodniczący Komisji;

  3. Andrzej Stawicki – członek Komisji;

  1. Do zakresu zadań Komisji należy:

  1. dokonanie oględzin i stwierdzenie czy zgłoszone do likwidacji wyposażenie nie nadaje się do dalszego użytkowania;

  2. ustalenie sposobu likwidacji zgłoszonego wyposażenia do wycofania z dalszego użytkowania przez np. spalenie, złomowanie, zgniecenie;

  1. Komisja po przeprowadzeniu czynności zgodnie z załącznikiem Nr 1 sporządzi pisemny protokół likwidacji , który przedstawi do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. Zatwierdzony protokół likwidacyjny stanowi podstawę do fizycznej likwidacji wyposażenia.

  2. Przewodniczący Komisji po otrzymaniu zatwierdzonego protokołu likwidacyjnego zbierze członków komisji i przystąpi do fizycznego zniszczenia określonego w protokole wyposażenia. Z przeprowadzonych czynności sporządzi pisemny protokół kasacyjny zgodnie z załącznikiem Nr 2, który przedstawi do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Zatwierdzony protokół kasacyjny będzie podstawą do zdjęcia wyposażenia z ewidencji w księgach inwentarzowych jednostek OSP Gminy Gryfino.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 0152-62/06 z 16 listopada 2006 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE
W związku z zakupem przez Gminę Gryfino wyposażenia dla jednostek OSP w Chwarstnicy, Gryfinie, Radziszewie, Sobieradzu i Wełtyniu należy dokonywać oględzin pod kątem bezpiecznego użytkowania i dalszej eksploatacji. Sprzęt i umundurowanie wykorzystywane podczas działań ratowniczo-gaśniczych musi być zgodne z aktualnymi normami, certyfikatami, okresami dopuszczenia , przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Wyposażenie, które posiada znamiona zużycia i uszkodzenia powinno być wycofane z eksploatacji, gdyż zagraża zdrowiu i życiu ratowników oraz nie spełnia walorów użytkowych.

 

Sporządził:
Andrzej Wiśniewski