Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 czerwca 2017 r.


w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260; z 2017 r. poz. 820) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 2 stycznia 2017 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę wywoławczą netto do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino w następującej wysokości:

  • działki nr 485/3 i 484/6 o łącznej pow. 886 m2 w wysokości - 71.000,- zł (siedemdziesiąt jeden tys. zł),
  • działki nr 485/4 o pow. 1131 m2 w wysokości - 90.000,- zł (dziewięćdziesiąt tys. zł),
  • działki nr 485/10 o pow. 773 m2 w wysokości - 58.000,- zł (pięćdziesiąt osiem tys. zł),
  • działki nr 485/6 o pow. 1003 m2 w wysokości - 75.000,-zł (siedemdziesiąt pięć tys. zł).

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone nr działek: 485/3 i 484/6, 485/4, 485/10 i 485/6, położone w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino, uchwałą nr XXXV/319/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r. przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości, a przy sprzedaży nieruchomości  w drodze przetargu - cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości  nie niższej niż wartość nieruchomości.
Cena wywoławcza do sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie wartości określonych w operatach szacunkowych, sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez Gminę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zbycia nieruchomości.

Sporządziła:
J. Woldańska