Rok 2017 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.108.2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

ZARZĄDZENIE Nr 0050.108.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 sierpnia 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie art. 15 ust. 2a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2016 r. poz.1817, poz. 1948; z 2017 r. poz. 573) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadania ogłoszone w konkursie z dnia 27 lipca 2017 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Barbara Lefik-Żarczyńska – Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, Kierownik Referatu  Spraw Społecznych – Przewodnicząca Komisji
  2. Leszek Ludwiniak - Inspektor w Referacie Spraw Społecznych - Członek Komisji
  3. Daniel Cieślak - Inspektor w Referacie Spraw Społecznych - Członek Komisji
  4. Halina Szczepańska – Parafialny Zespół Caritas - Członek Komisji
  5. Łukasz Kamiński – Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;
  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia ma obowiązek powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia  w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi koniecznym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządził:
Leszek Ludwiniak